วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คำเป็น คำตาย

 

 

 

คำเป็น คำตาย

          
           คำเป็น  คือ พยัญชนะที่ผสมสละเสียงยาวในแม่ ก กา เช่น จา ปรี ดู กอ
                    ๑. เป็นคำที่ผสมด้วยสระเสียงยาวในแม่ ก กา เช่น ป้า มี ปู
                    ๒. เป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กง กน กม เกย เกอว เช่น จง มั่น ชม เชย ดาว
                    ๓. สังเกตุให้ได้คำตอบที่รวดเร็วว่ามี อำ(-ม), ไอ(-ย), ใอ(-ย), เอา(-ว) เพราะมีเสียงเหมือนตัวสะกด

         คำตาย  คือ พยัญชนะที่ผสมสละเสียงสั้นในแม่ก กา เช่น มะ จะ ติ ปริ ดุ เกาะ
                           ๑. เป็นคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่ ก กา เช่น จะ ปะ ทุ
                           ๒. เป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่ กก กด กบ เช่น นัด พบ นก ตาก พัก เมฆ ภพ ตบ ภาพ
         ทบทวนเรื่อง แม่ก กา
                   แม่ก กาเป็นตัวสะกด
                       แม่ ก กา จะเป็นเสียงสั้นหรือยาวก็ได้ ไม่มีตัวสะกด เช่น จา ,ปรี,เรา
  แต่ถ้า ก กา + สละเสียงสั้น à จะลงเสียงหนักเหมือนมีเสียง /ว/ สะกด เช่น กระทะ,ระวัง